Pěstitelské pálení

Kdo může využít službu pěstitelského pálení

Pálenice vyrábí ovocný destilát výhradně pro pěstitele a ze surovin dodaných pěstitelem. Pěstitelem se rozumí fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce nebo ovoce obdržela ve formě naturálního plnění. Pozemky se musí nacházet na území České republiky. Vyrobený ovocný destilát nesmí být předmětem dalšího prodeje! (Blíže viz zákon č. 61/1997 Sb.,v platném znění.)

Plnoletost

Při dovozu ovoce nebo ovocného kvasu k vypálení je nutno mít u sebe platný občanský průkaz. Bez něj Vám nemůžeme poskytnout službu pěstitelského pálení!

Prohlášení pěstitele

Zákazník musí vyplnit prohlášení pěstitele, v němž se uvádí veškerá osobní data pěstitele, jakož i adresa zahrady a množství dovezeného ovoce. Tato ohláška se společně s účtem o vydání destilátu archivuje po dobu 10 let, jak stanovuje zákon o lihu a vyhláška o výrobě lihu.

Spotřební daň

Veškerá produkce lihu je zatížena poměrně vysokou spotřební daní, která je pro pěstitelské pálení výrazně zvýhodněna. Spotřební daň je započtena v ceně za pálení a finančnímu úřadu ji odvádí pálenice. Lze si takto dát vyrobit nejvýše 30 litrů absolutního alkoholu (tj. např.: 60 litrů 50% pálenky)! Celní správou je evidence pěstitelského pálení celorepublikově kontrolována a sčítána za všechny pálenice. Překročení zákonem povoleného množství vyrobeného destilátu budou zákazníci objasňovat příslušnému celnímu úřadu a mohou být v souladu se zákonem sankcionováni za každý překročený litr povoleného množství vyrobeného absolutního alkoholu! Každý zákazník je povinen si sám sledovat odebrané množství destilátu na společně hospodařící domácnost v dané sezóně!